Pojazdy zabytkowe, kolekcjonerskie,
historyczne i unikatowe (mające szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji)

I. Typowe procedury przy sprowadzaniu kolekcjonerskich i zabytkowych aut z zagranicy i rejestrowaniu w kraju

  1. Zdecydować się na ten egzemplarz samochodu, znać jego dane identyfikacyjne: numer nadwozia, podwozia (VIN), nr silnika, rok produkcji. Dysponować kilkoma dobrymi fotografiami całej sylwetki auta i ew. starymi dokumentami (certyfikat brief).
  2. Zgłosić się do Rzeczoznawców Techniki Samochodowej, Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń Rzeczoznawcy -MOT Sp. z o.o. w Poznaniu ul. Towarowa 35/37
   tel. 853-78-87, 853-78-97, 853-74-49, 853-66-94 zlecić wykonanie wstępnej opinii techniczno - historycznej o tym egzemplarzu pojazdu przez rzeczoznawców będących na liście ekspertów z dziedziny historii motoryzacji i oceny pojazdów zabytkowych Generalnego Konserwatora Zabytków.
  3. W swoim Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków (udostępniając fotografie i dokumenty pojazdu (kopie) prosić o wstępną Opinię (Promesę)
   na wjazd tym autem do Polski przez przejście graniczne.
  4. Na przejściu granicznym okazać Opinię Konserwatora, pobrać przekazówkę do Urzędu Celnego w swoim rejonie.
   UWAGA: Żądać 2-tygodniowego terminu na stawienie się w swoim Urzędzie Celnym, ze względu na kolejne procedury.
  5. Ponownie zgłosić się do Rzeczoznawców z wnioskiem o dokonanie oględzin tego sprowadzonego pojazdu oraz dokonanie badań stanowiskowych
   i potwierdzenie zabytkowego charakteru auta.
  6. Ponownie zgłosić się do swojego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, przedstawić protokół badań stanowiskowych i żądać wydania Zaświadczenia o zabytkowym lub kolekcjonerskim charakterze auta.
  7. W terminie do 2 tygodni od wjazdu do Polski zgłosić się autem do swojego Urzędu Celnego aby dokonać odprawy ostatecznej pojazdu.
  8. Wyremontować auto w dowolnym terminie
  9. Dokonać szczegółowego badania technicznego w uprawnionej Stacji Kontroli pojazdów obejmującego przede wszystkim sprawdzenie zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi okleślonymi w przepisach (Dz.U. Nr 238/2004 poz. 2395) i zarejestrować auto:
   - jako normalny pojazd na białych tablicach, lub
   - jako pojazd zabytkowy - na żółtych tablicach
     (po wpisaniu go na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków do Centralnej Ewidencji lub Centralnego Rejestru Zabytków w Polsce).


II. Warunki jakie muszą spełniać pojazdy, żeby zostały uznane za zabytkowe sprowadzone z zagranicy lub zarejestrowane
w kraju (wytyczne Ośrodka Dokumentacji zabytków - Dział Architektury i Urbanistyki - Pracowania Zabytków Techniki
w Warszawie).

A. Całość postępowania administracyjnego dot. ujęcia pojazdu w centralnej ewidencji zabytków przeprowadza
     odpowiedni Konserwator Zabytków.

B. Pojazdy żeby mogły być uznane za zabytkowe muszą spełniać następujące kryteria:

- posiadać co najmniej 25 lat,
- powinny posiadać min 75% zachowanych części oryginalnych ( w tym główne podzespoły),
- samochody mające mniej niż 25 lat o ile są egzemplarzem unikatowym z racji wyjątkowych rozwiązań
  konstrukcyjnych i jednostkowej produkcji charakteryzujące się przynajmniej jedną z niżej wymienionych cech:

 • unikalne rozwiązania konstrukcyjne,
 • dokumentują ważne etapy rozwoju techniki motoryzacyjnej,
 • związane były z ważnymi wydarzeniami historycznymi,
 • były użytkowane przez osoby powszechnie uznane za wyjątkowo ważne,miały związek z ważnymi osiągnięciami sportowymi,
 • posiadają oryginalne wykonanie lub zostały odrestaurowane na bazie oryginalnych elementów,
 • zostały odtworzone wiernie zgodnie z technologią z okresu jego produkcji


C. Spełnienie przedstawionych w pkt. B kryteriów musi zostać potwierdzone przez rzeczoznawcę techniki samochodowej, eksperta z dziedziny historii motoryzacji oceny pojazdów zabytkowych (rzeczoznawcy z listy zatwierdzonej przez Generalnego Konserwatora Zabytków - Dep. Ochrony Zabytków). Obecnie na tej liście z naszej firmy znajdują się Koledzy: certyfikowani rzeczoznawcy samochodowi

- EUGENIUSZ WOSZCZEK

RS 000273           Poznań  

- MAREK IDZIOR

RS 000393           Poznań

- PAWEŁ GIŻEWSKI

RS 000427           Poznań

- WALENTY DUDZIAK

RS 000274           Poznań  
 

D. Kolejnym etapem jest wykonanie Karty Ewidencyjnej Ruchomego Zabytku Techniki (w trzech oryginalnych egzemplarzach) zwanej potocznie "białą kartą" wg ustalonego wzoru.

E. Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie po otrzymaniu drogą służbową od Woj. Urzędu Ochrony Zabytków jednego egzemplarza karty ewidencyjnej, wydaje potwierdzenie o włączeniu jej do Centralnej Kartoteki Ewidencji Zabytków w Pracowni Zabytków Techniki - Działu Archite-ktury i Urbanistyki. Potwierdzenie to jest jednym z dokumentów wymaganych przez Wydziały Komunikacji przy rejestracji pojazdów zabytkowych.


Z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji zabytków należy się udać do dowolnej Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Tam również należy okazać starannie wypełniony "WNIOSEK o przeprowadzenie badania zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi", czyli formularz z 78 informacjami technicznymi o badanym pojezdzie. Jego wypełnienie wraz z dokumentacją fotograficzną też najlepiej jest zlecić uprawnionemu rzeczoznawcy samochodowemu.

Otrzymane z Okręgowej SKP kolejne zaświadczenie upoważniają do zło żenia wizyty w najbliższym Wydziale Komunikacji i odebranie żółtych ( zabytkowych) tablic rejestracyjnych.

Rejestracja ma charakter bezterminowy.

 

UWAGA: POJAZD WYREJESTROWANY NIE PODLEGA POWTÓRNEJ REJESTRACJI Z WYJĄTKIEM POJAZDU:
(Art.79 p.4 ustawa Prawo o ruchu drogowym DZ.U. NR 98 poz. 602 z późn. zm.)

1. odzyskanego z kradzieży,
2. zabytkowego,
3. unikatowego.


III Pojęcia i definicje.


1. Pojazd zabytkowy
2.Pojazd unikatowy
3. Pojazd historyczny
4. Pojazd (przedmiot ) kolekcjonerski
5. Zabytek (pojazd ) podlegający ochronie
6. Pojęcia popularne

- Youngtimer - pojazdy zabytkowe,stosunkowo młode ( lata 60 - 80 XX w. ) utrzymane w swoim oryginalnym stanie np. Polski FIAT 125 p.
- Oldtimer - pojazdy zabytkowe utrzymane w swoim oryginalnym stanie.

7. Kategorie pojazdów historycznych wg międzynarodowej organizacji FIVA ( Federation Internationale des Vehicules Anciens do której Polska należy od 1999 roku i jest tam reprezentowana przez Polski Związek Motorowy.

Klasa A Ancetre pojazdy wyprodukowane przed 31.12.1904
Klasa B Veteran pojazdy wyprodukowane między 1.01.1905 a 31.12.1918 ( w Wlk. Brytanii nazywane " Edvardians"
Klasa C Vintage pojazdy wyprodukowane między 1.01.1919 a 31.12.1930
Klasa D Post Vintage pojazdy wyprodukowane między 1.01.1931 a 31.12.1945
Klasa E Post War pojazdy wyprodukowane między 1.01.1946 a 31.12.1960
Klasa F pojazdy wyprodukowane między 1.01.1961 a 31.12.1970
Klasa G Pojazdy wyprodukowane po 1.01.1971 i odpowiadające limitowi wieku zgodnie z par.1.1 FIVA

par,1.1 Pojazdy zachowane w swoim oryginalnym i historycznym stanie , których mechanizmy, części zostały wyprodukowane przed więcej niż 25 lat i znajdują się w historycznym właściwym stanie. Powinny być w posiadaniu osoby fizycznej lub organizacji, która pielęgnuje i utrzymuje pojazd zachowując odpowiedni stan techniczny i walory historyczne. Pojazdy nie wykorzystuje w innym celu np. zarobkowym.

 

GALERIA